Будни
Суббота
Воскресенье
Будни
Суббота
Воскресенье
l.dymko@japanautoua.com.ua
0687730270
Вид результатов поиска:
Срок поставки

Договора

Публічний договір (оферта)

на купівлю-продаж товарів на відстані через мережу Інтернет

(за допомогою інтернет-магазину http://www.japanautoua.com.ua/)

 

            Фізична особа-підприємець Димко Віктор Васильович, що іменується надалі Продавець, та фізична особа, яка діє у власних інтересах або інтересах юридичної особи, що іменується надалі Покупець, уклали цей публічний договір оферти, що включає всі суттєві умови організації купівлі-продажу товарів на відстані через мережу Інтернет (за допомогою інтернет-магазину http://www.japanautoua.com.ua/).

            У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України, Законом України «Про електронну комерцію» та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення, в усній (по телефону) або письмовій (через сайт або електрону пошту) формі і отримання даного замовлення Продавцем - є повним та безперечним прийняттям Покупцем умов даного публічного договору.

 

 

1. Визначення термінів.

1.1. Під поняттям «Оферта» – публічна пропозиція Продавця укласти Договір, що викладена у цьому документі, розміщеному на інтернет-сайті http://www.japanautoua.com.ua/;

1.2. Під поняттям «Акцепт» – відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, що є повною і безумовною та здійсненна в електронному вигляді;

1.3. Під поняттям «Передплата» в рамках цього Договору розуміється попереднє замовлення та оплата товару;

1.4. Під поняттям «Особистий кабінет» в рамках цього Договору розуміється обсяг інформаційних даних, добровільно та безумовно створених особисто Покупцем в електронному вигляді на інтернет-сайті http://www.japanautoua.com.ua/;

1.5. Під поняттям «Кошик» в рамках цього Договору розуміється та частина Сайту, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі вибраних Покупцем товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них з урахуванням доставки, знижок та інших чинників;

1.6. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється інформація про окремі позиції з асортиментного переліку Товару, який бажає придбати Покупець, його ціну та умови доставки, а також інша інформація, що повідомляється Покупцем Продавцеві з метою укладення Договору. Замовлення розміщуються Покупцем з використанням «Кошику» або в усній формі ( по телефону).

1.7. Під поняттям «Істотний недолік Товару» в рамках цього Договору розуміється недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

 

1.8. Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на Сайті щодо яких вказана ціна, назва та опис і які доступні до придбання. Також товар може супроводжуватись його фото- або іншим графічним зразком;

1.9. Під поняттям «Засоби дистанційного зв'язку» в рамках цього Договору розуміються телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;

1.10. Під поняттям «Договір, укладений на відстані» в рамках цього Договору розуміється договір, укладений продавцем із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку;

1.11. Під поняттям «Сайт» в рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на домені http://www.japanautoua.com.ua/, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, доставки, зробити відповідне Замовлення та дистанційно оплатити його (з використанням відповідних банківських послуг) за рахунок попередньо внесених на «Баланс» Покупця грошових коштів;

1.12. Під поняттям «Електронне повідомлення» в рамках цього Договору розуміється інформація, надана Продавцем Покупцеві чи навпаки через Засоби дистанційного зв’язку, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена Покупцем в електронному вигляді;

1.13. Під поняттям «Договір» в рамках цього Договору розуміється договір купівлі-продажу Товару, що укладається між Продавцем та Покупцем, в результаті прийняття останнім Оферти;

1.14. Під поняттям «Сторони» в рамках цього Договору розуміється Продавець та Покупець при спільному згадуванні у тексті Оферти.

1.115. Під поняттям «Зразок» в рамках цього Договору розуміється будь-яке графічне зображення товару, які дають уявлення про товар, але не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про певні властивості і характеристики Товару, таких як: колір, форма, розмір і упаковка та інше.

1.16. Під поняттям «Кур'єрська служба доставки» - третя особа, яка визначається Продавцем чи Покупцем при розміщенні Замовлення, та здійснює доставку Товару Покупцеві.

1.17. Під поняттям «Баланс» в рамках цього Договору розуміється сума грошових коштів Покупця, попередньо внесених (з використанням відповідних банківських послуг) на визначений у цьому Договорі банківський рахунок Продавця з метою використання для оплати товарів, що придбаватимуться Покупцем в майбутньому. При цьому сам по собі факт внесення будь-якої суми грошових коштів на баланс Покупця не є оплатою товару до моменту повного та належного оформлення Покупцем замовлення згідно умов цього Договору.

 

 

2. Предмет договору-оферти.

2.1. Ця Оферта є публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, інформація про який (Товар) розміщена на Сайті http://www.japanautoua.com.ua/, шляхом вчинення електронного правочину у відповідності до умов цього Договору та згідно із Законом України «Про електронну комерцію».

 

 

3. Умови договору.

3.1. Перед укладенням Договору, незалежно від способу розміщення Замовлення, Продавець надає Покупцеві інформацію щодо найменування Продавця, його місцезнаходження, основних характеристик Товару, ціни Товару та умови оплати, а також іншу інформацію, необхідність надання якої передбачена законодавством України про захист прав споживачів;

3.2. Прийняття (акцепт) Оферти Покупцем здійснюється:

- шляхом розміщення Замовлення за допомогою Особистого кабінету через Кошик Сайту. При цьому, Оферта вважається прийнятою з моменту отримання Продавцем належним чином оформленого Замовлення. Дата отримання належним чином оформленого Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні (СМС);

- шляхом розміщення Замовлення за телефоном або електронною поштою. При цьому, Оферта вважається прийнятою з моменту остаточного погодження між Покупцем та Продавцем умов Замовлення. Дата погодження умов Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні (СМС);

3.3. Вчинення Покупцем дій, передбачених пунктом 3.2. цієї Оферти, свідчить про акцепт (її повне та безумовне прийняття Покупцем);

3.4. Оферта діє виключно щодо Товару, асортиментний перелік якого викладений на Сайті та який є в наявності у Продавця;

3.5. Оферта може бути відкликана Продавцем у будь-який момент (тобто до, в момент та після її одержання Покупцем), про що Продавець розміщує відповідне повідомлення на Сайті;

3.6. Покупець може прийняти Оферту до моменту її відкликання Продавцем;

3.7. Продавець має право вносити зміни до Оферти у будь-який момент;

3.8. Зміни до Оферти набувають чинності з моменту їх опублікування на Сайті;

3.9. Зміни до Оферти не можуть бути внесені після її прийняття Покупцем у порядку, що передбачений Офертою;

3.10. Договір, що укладається між Продавцем та Покупцем в результаті акцепту Оферти останнім, має характер публічного договору приєднання у тому розумінні, в якому він визначений у статтях 633 та 634 Цивільного кодексу України;

3.11. Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Продавця.

 

 

4. Реєстрація Покупця та розміщення Замовлення.

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем з використанням «Кошику» Сайту або за контактними телефонами Продавця, вказаними на Сайті;

4.2. Для розміщення Замовлення з використанням «Кошику» Покупцю потрібно пройти процедуру реєстрації, створити Особистий кабінет та вказати про себе наступну інформацію:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- контакті дані (номер телефону та адреса електронної пошти);

- адреса, за якою має бути доставлений Товар;

- назва, артикул, марка, кількість та ціна Товару;

4.3. При розміщенні Замовлення з використанням «Кошика» Покупець приймає умови Оферти шляхом обов’язкового ознайомлення з Публічною офертою та всіма іншими умовами та правилами, викладеними на Сайті;

4.3. Покупець несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається ним у відповідності до пункту 4.2. цієї Оферти;

4.4. Продавець не несе відповідальності за повноту та достовірність інформації, що надається Покупцем у відповідності до  пункту 4.2. цієї Оферти;

4.5. Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Замовлення внаслідок неповноти та/або недостовірності інформації, що надається Покупцем у відповідності до  пункту 4.2. цієї Оферти;

4.6. При проходженні процедури реєстрації на Сайті Покупець може поставити відмітку в графі «Отримувати інформацію про новини та акції», що буде вважатись його згодою на отримання новин та інших інформаційних матеріалів від Продавця;

4.7. Після отримання Замовлення, сформованого з використанням «Кошику» або Засобів дистанційного зв'язку, Продавець повідомляє Покупця для на підтвердження Замовлення;

4.8. Покупець може розмістити Замовлення подзвонивши за контактними телефонами (у робочій час), що вказані на Сайті;

4.9. Для розміщення Замовлення за телефоном Покупець зв’язується з Продавцем та погоджує умови Замовлення, а також отримує/погоджує іншу інформацію, необхідність надання/погодження якої передбачена чинним законодавством України та цією Офертою;

4.10. Замовлення вважається розміщеним з моменту остаточного погодження Сторонами усіх умов Замовлення після отримання/погодження з Покупцем інформації, необхідність отримання/погодження якої передбачена чинним законодавством України;

4.11. Умови розміщеного Замовлення та факт надання Покупцеві інформації, необхідність надання якої передбачена чинним законодавством України, фіксується Продавцем в електронному повідомленні (СМС), відправленому на адресу Покупця.

 

 

5. Характеристики Товару.

5.1. Інформація про Товар, що пропонується Продавцем Покупцеві, представлена на Сайті в формі фото-зразків та супровідних інформаційних матеріалів, а також може надаватись Покупцю з використанням  інших Засобів дистанційного зв’язку;

5.2. Усі інформаційні дані та матеріали, представлені на Сайті Продавця, не є рекламою, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про певні властивості і характеристики Товару, таких як: колір, форма, розмір і упаковка та інше. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед укладанням Договору Покупцю необхідно звернутися до Продавця за додатковою інформацією.

 

 

6. Ціна Товару.

6.1. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в національній валюті України – гривні;

6.2. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем на свій розсуд і публікується на Сайті. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів та ціни доставки за виключенням розміру знижки(у разі наявності);

6.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

 

 

7. Оплата Товару.

7.1. Оплата Товарів, замовлених Покупцем, здійснюється в національній грошовій одиниці України – гривні. Покупець може оплатити замовлений Товар наступними шляхами:

7.1.1. З використанням банківської платіжної картки в режимі он-лайн;

7.1.2. Здійснити пересилання поштового переказу;

7.1.3. Безготівковий розрахунок - через касу відділення банку або з розрахункового рахунку юридичної особи (фізичної особи-підприємця);

7.2. Покупець самостійно обирає спосіб здійснення оплати замовленого Товару, якщо інше не обумовлено цією Офертою та/або не вказано на Сайті;

7.3. Обираючи способи оплати, що передбачені підпунктами 7.1.1, 7.1.2 та 7.1.3. пункта 7.1. цієї Оферти, Покупець здійснює Передплату Товару;

7.4. Факт та момент продажу Товару та сплати коштів за нього підтверджує відповідний електронний розрахунковий документ, що видається Продавцем Покупцеві у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

7.5. Придбання деяких позицій Товару можливе лише за умови здійснення Покупцем попередньої оплати, про що зазначається на Сайті та/або повідомляється Продавцем під час узгодження умов Замовлення;

7.6. Продавець залишає за собою право обмежити можливість використання окремих способів оплати, передбачених пунктом 7.1. цієї Оферти, про що Продавець розміщує відповідне повідомлення на Сайті та/або повідомляє Покупця особисто з використанням Засобів дистанційного зв’язку.

 

страница 2